top of page
logo.jpg

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van RNP Paaldansstudio Gent, hierna ook te noemen: de studio.
RNP Paaldansstudio Gent
kliniekstraat 12
9050 Gentbrugge

Overeenkomst

Door in te schrijven bij RNP ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Deze zijn na te lezen in de studio of via mail. Inschrijving, betaling en opzegging
1. Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2. Minderjarigen mogen zich niet zonder toestemming van ouder(s) en/of voogd zelfstandig bij de studio inschrijven. Ouder(s)/voogd, die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden.
3. Betaling van het lesgeld en/of het aftekenen van de leskaart dient voor aanvang van de les te geschieden.
4. Betaling is definitief. Indien een deelnemer om wat voor reden dan ook niet langer les kan volgen, is er geen terugbetaling van het lesgeld onder welke vorm ook.
5. Lessen kunnen niet overgedragen worden naar een ander moment of volgend seizoen.
6. In overleg met de studio en bij afgifte van een medisch attest kunnen gemiste lessen omwille van medische redenen, bij een volgende inschrijving in mindering gebracht worden.
7. Indien een deelnemer in gebreke blijft het lesgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van de studio verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te betalen, is de studiohouder bevoegd de deelnemer van verdere lessen uit te sluiten en hem de toegang tot de studio te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de deelnemer om het volledige lesgeld te voldoen, onverlet.
8. RNP is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de les te verwijderen en blijvend de toegang tot de studio te ontzeggen.
9. RNP mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, (langdurige) ziekte en andere overmacht situaties.
10. RNP is bevoegd te allen tijde wijzigingen in de lestijden, tarieven, huisregels en voorwaarden aan te brengen.

Aansprakelijkheid

1. RNP is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in de studio.
2. Raadpleeg eerst je huisarts indien je gezondheid eventueel beperkingen of bijzonderheden met zich meebrengt. Meld bijzonderheden steeds aan de lesgever.
3. RNP is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van een les, open training, workshop, activiteit, etc.
4. RNP voorziet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke ongevallen (voor meer info: clubbpakket op aantal per jaar) https://www.sportateam.be/userfiles/media/default/verzekeringen/polisdetails/clubpakket-per-jaar.pdf 
5. Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
6. Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaar je de studio en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid voor schade welke de betreffende heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de studio ten gevolge van jouw handelen of nalaten.

Geldende huisregels
Algemeen

• De studio heeft het recht personen de toegang tot de studio te weigeren of uit te sluiten van deelname aan de lessen.
• Alle deelnemers en bezoekers dienen gedurende hun verblijf in de studio zich te houden aan de algemene voorwaarden van de studio en de aanwijzingen, gegeven door de medewerkers, op te volgen.
• De lessen beginnen stipt, kom op tijd. We raden aan om 15 minuten voor de starttijd aanwezig te zijn zodat je de tijd hebt om je om te kleden en andere voorbereidingen te treffen. Indien je toch te laat zou zijn, geef ons een seintje. Na de opwarming (15-20 minuten na aanvang van de les) kun je alsnog aansluiten. In dit geval ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen opwarming, dat kan beneden in de studio, er zijn matjes voorzien. Dit is een veiligheidsmaatregel, respecteer je docent en medestudenten en kom op tijd.
• Het is niet toegestaan introducés en/of bezoekers in de vorm van ‘kijkers’ mee te nemen naar je les of één van de andere lessen.

Kleding, schoenen en hygiëne

• Je bent vrij in je kledingkeuze, zolang je rekening houdt met de fatsoensnormen. Lingerie of ondergoed als sportoutfit is niet toegestaan.
• Voor het paaldansen heb je een kort shortje en tanktop/ sporttopje nodig. Zorg er ook voor dat boezem en billen voldoende bedekt zijn én blijven. Tijdens de opwarming is het slim om een legging te dragen, zeker in de winter zodat je lichaam goed warm kan worden.
• Schoenen zijn niet toegelaten in de studio.
• Sieraden zoals ringen, armbanden, kettingen en oorbellen dienen te worden verwijderd vóór elke les. Denk eraan om de dag dat je komt paaldansen geen bodylotion aan te doen.
• Zorg altijd voor een goede hygiëne ten behoeve van jezelf en je medecursisten. Draag altijd schone (sport)kleding. Zorg dat je voeten proper zijn.
• Het is aan te raden een handdoek mee te brengen om op je matje te leggen voor de hygiëne.

Eten, drinken & roken

• Het is niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen vóór of tijdens de les, workshop of activiteit.
• Tijdens de lessen is het gebruik van kauwgom of snoepjes niet toegestaan in verband met je veiligheid.
• Eten en frisdrank zijn niet toegestaan in de studio boven.
• Er geldt in de gehele studio een rookverbod.

Foto- en filmopnamen

• Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in de studio is uitsluitend toegestaan met toestemming van RNP. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
• Voor de veiligheid en privacy van je medesporters vragen we om tijdens de les niet te filmen/ fotograferen. Tussen de lessen door is er steeds tijd om nog foto’s/ filmpjes/ … te maken. Denk eraan wanneer je beeldmateriaal online zet dit met respect te doen voor je medesporter en zijn privacy. Tijdens workshops van gastdocenten kan hier een uitzondering op gemaakt worden, dit moet echter eerst gevraagd worden.
• Je geeft RNP toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, deelnemers of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Je kan ter plekke aan de docent of fotograaf kenbaar maken, als je niet gefotografeerd wenst te worden, als je foto’s niet op de website of social mediapagina’s van de studio mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.
• De in de studio gemaakte foto’s, van de studio ontvangen foto’s en foto’s die op de website of social mediapagina’s van de studio staan, zijn eigendom van de studio en uitsluitend voor privégebruik bestemd. Deze foto’s/ beeldmateriaal mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door RNP.

Wijzigingen

• RNP mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, (langdurige) ziekte en andere overmachtsituaties. Cursisten worden hiervan per e-mail op de hoogte gehouden.
• RNP is bevoegd te allen tijde wijzigingen in de lessen, lestijden, tarieven, huisregels en voorwaarden aan te brengen. Alle wijzigingen worden van tevoren gecommuniceerd via e-mail, en waar mogelijk via de website, social media en/of het mededelingenbord in de studio. Privacy
• RNP hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar klanten en verwerkt alle persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de GDPR daaromtrent stelt. Overige bepalingen 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de lessen uitsluitend bedoeld voor “eigen gebruik” door de cursisten; hier is de tariefstelling op afgestemd. 2. Het is derhalve verboden om hetgeen tijdens de lessen is geleerd op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod is de cursist een vergoeding verschuldigd aan de studio van €850,00 euro per overtreding.

bottom of page